OCN (ERC CONSOLIDATOR GRANT)

Narratives de la criminalitat mediambiental a la mar: Un estudi polièdric del discurs hegemònic sobre el delicte i el dany mediambiental a la mar (1982-present ) – OCN

ERC CoC Grant 2021, GA 101043711

Investigadora Principal: Dra. Marta Puxan-Oliva

[CAT]

Equip:

Actualment estem cercant candidats predoctorals. Esteu convidats a presentar-vos-hi!

Candidats en literatura comparada

Candidats en estudis de cinema

Investigador col·laborador: Esteban Morelle Hungría

1 d’octubre 2022-30 de setembre de 2027

Finançament: 2M €

D’ençà la signatura de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret de la Mar (1982), les narratives sobre els danys i els delictes mediambientals han canviat la manera de veure la regulació, la sostenibilitat i els drets humans a la mar, i n’estan conformant un discurs hegemònic. Trobam avui un corpus emergent de literatura i cinema contemporanis en diverses llengües que s’interessa pels discursos de criminalitat mediambiental a la mar, per la conflictivitat en les jurisdiccions nacionals i internacionals, pels efectes devastadors per a la sostenibilitat i les amenaces sobre els drets humans que la criminalitat mediambiental comporta, així com per la incertesa a l’hora de determinar les línies que separen el delicte del dany. La literatura i el cinema són només una part de les narratives que es preocupen per aquest problema, ja que en primera instància és l’objectiu principal de les polítiques ecològiques, les lleis i tractats i els documents científics, que també elaboren textos per a explicar-lo.

Com es conceben els arguments i idees sobre aquest dany els discursos culturals i científics sobre els quals es basen les polítiques i regulacions internacionals del delicte i el dany mediambiental a la mar avui? De quina manera es retroalimenten els discursos culturals i científics en aquest imaginari?

OCN cerca respondre a aquest repte per mitjà de tres objectius:

  1. Analitzar les narratives del delicte i del any mediambiental a la mar en un corpus d’obres literàries i fílmiques posteriors a 1982.
  2. Fer una anàlisi narrativa nova dels discursos divulgatius i reguladors del delicte i el dany ambiental a la mar des de la perspectiva combinada de l’oceanografia, la criminologia verda i l’ecologia verda.
  3. Produir una valoració polièdrica del discurs hegemònic internacional sobre el delicte i dany mediambiental a la mar avui.

OCN estudia aquest corpus de textos a partir de tres àrees:

  1. els efectes l’explotació de recursos biològics i minerals marins
  2. els efectes dels vessaments i residus tòxics i plàstics
  3. els efectes del dany mediambiental en els ecosistemes marins en termes de canvi climàtic

El projecte introdueix l’anàlisi narrativa interdisciplinària de les pràctiques discursives per tal de oferir una mirada més crítica i més completa del discurs hegemònic internacional sobre la criminalitat mediambiental a la mar, que cerca identificar-ne les definicions i els problemes i participar en un futur de la mar més sostenible.

Ocean Crime Narratives: A polyhedral assessment of hegemonic discourse on environmental crime and harm at sea (1982-present) – OCN

ERC CoC Grant 2021, GA 101043711

Principal Investigator: Dra. Marta Puxan-Oliva

[EN]

Team: currently searching for PhDs. You are invited to apply!

Candidates in Comparative Literature

Candidates in Cinema Studies

Research Collaborator: Esteban Morelle Hungría

October 1, 2022 – September 30, 2027

Funding: 2M €

With the latest international Law of the Sea (UNCLOS 1982), narratives on environmental crimes and harms at sea have changed their views of ocean governance, sustainability, and human rights, and are now shaping an international, hegemonic discourse. A growing, under-examined corpus of contemporary literary and filmic narratives discusses environmental criminality at sea as subject to contested international and state jurisdiction, harmful to oceanic sustainability and threatening human rights, and uncertainly poised between crime and harm. Literature and film are only part of the discourse around environmental criminality at sea, since policymakers, lawyers and scientists are its main producers. How do discourses in the cultural and scientific realms co-create conceptions, arguments and ideas that underpin the actual international regulations and policy negotiations around environmental crime and harm at sea?

OCN responds to this new challenge with three objectives:

  1. to analyze the narratives around environmental crime and harm at sea in a new, hitherto unexamined corpus of post-1982 literature and film;
  2. to conduct a novel narrative analysis of environmental sea crime and harm discourses aiming for dissemination and governance from the perspective of oceanography, green criminology, and political ecology;
  3. to produce a polyhedral assessment of hegemonic, international discourse on environmental crime and harm at sea today.

OCN examines a post-1982 corpus of literary, filmic and expert narratives dealing with three areas of harm and crime:

a) exploitation of biological and mineral marine resources;

b) toxic waste and plastic dumping;

c) harmful climate-change effects on oceanic ecosystems.

The project tests an interdisciplinary analysis of discursive practices to provide a fresher, critical view of hegemonic, international environmental crime discourses at sea, which determine definitions of criminality and aim to safeguard the future sustainability of our oceans.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.